Ang dating bibilia good dating sites for 14 year olds

Rated 4.57/5 based on 578 customer reviews

The CHR ruled that Soriano's "freedom of speech and religion" was violated by the MTRCB's suspension order.You must be logged in to view your newly purchased content.

However, the couple must understand that God’s intent for sex includes producing children.Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo.Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan: Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga Gentil; upang, sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Dios sa araw ng pagdalaw.In the Philippines, the broadcast of this program takes place right after Ang Dating Daan and it became a separate show in 1993.In the other countries, however, this show is part of the TV program O Caminho Antigo which is also hosted by Soriano.

Leave a Reply